klonter

klonter
{{klonter}}{{/term}}
[m.b.t. vloeistof] 〈algemeen〉 grumeau 〈m.〉; 〈van bloed, melk〉 caillot 〈m.〉
[m.b.t. modder, klei] motte 〈v.〉de terre

Deens-Russisch woordenboek. 2015.

Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”